Przelicznik jednostek temperatury

reklama

Przelicznik Jednostek Temperatury zamieni wpisaną przez Ciebie wartość w konkretnej jednostce na pozostałe jednostki temperatury.

O Przeliczniku Jednostek Temperatury

Nasze narzędzie pozwala na szybką konwersję jednostek temperatury. Wpisz dowolną temperaturę w odpowiednie pole (i wciśnij enter). Temperatura dla pozostałych jednostek zostanie automatycznie obliczona i wyświetlona. Obsługiwane jednostki to: Celsjusz (°C), Fahrenheit (°F), Kelwin (°K), Rankine (°R), Newton (°N), Réaumur (°Ré), Delisle (°De) i Rømer (°Rø).

Jednostki temperatur

Temperatura jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i wibracji wszystkich cząsteczek tworzących układ i jest miarą tej energii. Skala termometryczna jest skalą temperatury zdefiniowaną przez podstawowe punkty skali (na przykład, w skali Celsjusza, są to punkty zamarzania i wrzenia wody destylowanej pod ciśnieniem 1 atm) i podzieloną na określoną liczbę stopni.

Skala Fahrenheita (°F) jest zaproponowaną w 1724 roku skal pomiaru temperatury i nazwaną na cześć jej twórcy Daniela Gabriela Fahrenheita (1686-1736). Do połowy XX wieku, kiedy to została zastąpiona przez skalę Celsjusza, była używana do pomiaru temperatury w krajach stosujących cesarskie jednostki miary. Obecnie używana jest w USA, na Kajmanach, Bahamach i Belize. W Kanadzie istnieje ona jako skala uzupełniająca. 32 °F odpowiada temperaturze topnienia lodu, a 212 °F temperaturze wrzenia wody pod normalnym ciśnieniem, tj. 1013 hPa.

Skala Celsjusza (°C) jest skalą termometryczną, nazwaną na cześć szwedzkiego naukowca Andersa Celsjusza, który zaproponował ją w 1742 roku. Dwa główne punkty odniesienia w skali Celsjusza to temperatura zamarzania wody (lub temperatura topnienia lodu) określona jako 0 °C oraz temperatura wrzenia przy temperaturze wody 100 °C. Skala Celsjusza jest najbardziej rozpowszechnioną formą wskazywania temperatury na świecie.

Skala Kelvina (°K) (skala absolutna) jest absolutną skalą termometryczną, tzn. zero na tej skali oznacza najniższą teoretycznie możliwą temperaturę, jaką może mieć ciało. Jest to temperatura, w której (zgodnie z fizyką klasyczną) zatrzymają się wszystkie drgania cząstek. Temperatura ta jednak nie może być osiągnięta - została obliczona na podstawie funkcji, która zależy od energii kinetycznej w gazach idealnych. Funkcja ta została opracowana przez Williama Thomsona, Lorda Kelvina, i na jego cześć nazwano skalę i jednostkę temperatury. Kelwin jest podstawową jednostką temperatury w układzie SI, oznaczoną symbolem K.

Skala Rankine’a (°R) została opracowana przez Williama Rankine’a. Jest to skala absolutna, tzn. zero na tej skali oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w której ustały wszystkie drgania cząstek (zero absolutne). Temperatura ta została obliczona na podstawie zależnej od temperatury funkcji energii kinetycznej drgań cząstek w krysztale idealnym.

Skala Newtona (°N) została opracowana przez Isaaca Newtona (naukowca brytyjskiego) około roku 1701. Newton opracował skalę w oparciu o niektóre temperatury, które odpowiadają pewnym zjawiskom. Skala była problematyczna w użyciu, więc dopiero później zmienił jej opis, określając dwa charakterystyczne punkty: temperaturę topnienia i wrzenia, do których przypisał temperatury 0 i 33°N. Jego skala stała się podstawą do późniejszej publikacji przez Celsjusza jego skali, którą stworzył ze znajomością pracy Newtona w tej dziedzinie.

Skala Réaumura (°Ré) jest jedną z wag termometrycznych, która została wprowadzonych w 1731 r. przez francuskiego fizyka R.A.F. de Réaumura (1683-1757), często używana w Europie Środkowej do początku XX wieku. W skali Réaumura temperatura topnienia lodu (zamarzania chemicznie czystej wody) wynosi 0°Ré (jak w skali Celsjusza), a temperatura wrzenia wody wynosi 80°Ré (100 °C), zatem 1 °C odpowiada 0,8°Ré.

Skala Delisle’a (°D) została wprowadzona w 1732 r. przez francuskiego astronoma Josepha-Nicolasa Delisle’a. Termometr stworzony przez Delisle’a był termometrem rtęciowym. Dla temperatury 0°D określał punkty wrzenia wody (100°C), a temperatura zamarzania wody wynosi 150°D. Skala ta była używana głównie w Rosji do XVIII wieku.

Skala Rømera (°Rø) została zaproponowana w 1701 roku przez duńskiego astronoma Ole Rømera, obecnie jest używana dość rzadko. Skala 0° Rømera to temperatura zamarzania mieszanki wody i soli. Temperatura wrzenia wody wynosi 60°Rø, a temperatura zamarzania wody 7,5°Rø. Pierwotnie stopnie Rømera oznaczano za pomocą °R, później zmieniano je na °Rø z powodu częstego mylenia ich z stopniami Rankine’a i Réaumura.

Możliwe konwersji jednostek temperatury

Nasz przelicznik jednostek temperatury automatycznie konwertuje następujące jednostki: Fahrenheit (°F), Celsjusz (°C), Kelwin (°K), Rankine (°R), Newton (°N), Réaumur (°Ré), Delisle (°De) i Rømer (°Rø). Istnieje możliwość przekształcenia jednej jednostki w drugą:

zobacz również: